Finland Trip 2016 Day 5 - Inari Lake Mobile Cabins

今日會去inari住移動小屋

點解我地會住呢間而唔揀玻璃屋呢,原因有二

第一 玻璃屋貴,成4千幾5千一晚,移動小屋只需2千幾

第二 玻璃屋私隱度低,大家望到格黎屋,移動小屋一到夜晚就會拉我哋架車出去冰湖面,私隱度極高同零光害

至於浴室,大家都係無既要用share既

 

好啦半個鐘到終於到,途經超市買埋今日要煮既野食同酒水

check in 過程好簡單,老闆都知今日有咩人住,因為移動小屋數量小,得4間,

之後老闆就帶我地參觀小屋啦,細細地但都幾舒適,

d屋仔全部都係老闆自己起架,老闆話遲d想改造床下面個位可以再放多d行李

跟住再睇埋share既kitchen同浴室,好好彩今日得我地同另一對德國夫婦入住,唔怕爭啦

Read More 14 Comments