Lounge Review - Asiana Business Class Lounge Seoul Incheon Main Terminal

若果係乘搭星空聯盟航班加埋有priority pass,

要係首爾仁川機場㨂去邊個lounge都幾頭痕,

皆因個個都入得咁濟,

最後㨂左去身為主場既Asiana  lounge 睇睇先

 photo DED2905E-05D4-447F-AC49-1BBFF5B5A94F_zpsnd5dpl6o.jpg

Asiana 係仁川機場有2個business class lounge

一個係main terminal,一個係concourse terminal,

今次就去左離出境最近個個,位於main terminal gate 28附近

 photo Screen Shot 2017-02-23 at 8.28.41 pm_zpsbutc5ms6.png

lounge 位置好易搵,搭自動電梯上一層就見到reception,

於reception旁亦設有locker,方便放行李

 photo 5E9F7BEF-C854-48D0-8095-95764F05E75D_zpsa1brar71.jpg  photo EA9A5877-D878-4049-B2BB-FB59945FCB4A_zpsv6nzwbbb.jpg

Asiana  a380模型

 photo 8031CA63-EF9E-4FC0-9AA1-538DFAF28F7B_zpsqg7xcmps.jpg

reception 左右兩邊都係屬於business class lounge,

先去右面參觀,

一入去就係工作間

 photo 96F64551-3C7C-4BFC-9E96-878A43560638_zpsh1qrmbpj.jpg

座位充足,唔見濟逼

 photo D82B43D5-1592-4681-A154-1CE3E62D7958_zpsgp380crr.jpg  photo 1167E69A-ABA9-4644-9D85-BC362101E99F_zpsqoefqohi.jpg

有紅,白酒,烈酒同draft beer供應

 photo 861AE7F0-4E26-4755-A29C-E78161006A64_zpsclismoya.jpg  photo EBA4A5FB-CBC4-4D7C-97C9-B98643E56EF2_zpss9wut1ti.jpg  photo DA430BD2-87C4-411C-B4F2-770A2FF7FE0D_zpsct6qgvz5.jpg

至於食物,當然唔小得辛辣面,

有檔位整即卷壽司,不過唔係有魚生個隻,旁邊有d泡菜俾你加上去,

熱盤則只有2盤,好似小左d,

另外仲有d面包同沙律咁

 photo 6DE1E6F1-2F6B-42B4-B882-4AE82CB50F4B_zpseebudr29.jpg  photo 1533FF00-5427-4464-942D-1A1D684AC384_zpskyzbryoc.jpg  photo 0BA93C85-BF02-4FD1-8639-9E9E93D56FDE_zpsxytmkghf.jpg  photo 29D3A100-43A0-4A85-A681-279C4B9D4F0C_zpsgmlgtthh.jpg  photo 33553E6B-F865-4FFE-9EA4-F69CFB8C6583_zpssonkpkfl.jpg

睇完右邊,就去左邊睇睇,

一樣有唔小座位,

亦有食物供應,不過都係同頭先一樣既款式

 photo 16053ED7-60D8-4EEA-8E7E-9873A85783EB_zpsyfbofwmr.jpg  photo 352909C7-DA29-444A-8938-52EC2B6BE836_zps9bbeb3bk.jpg

有個室座位,可挨後稍作休息

 photo 90D8E5C8-2E17-4456-A201-6CDF16DE431E_zpspnmagsgp.jpg

由於時間緊逼無再參觀shower room

 

最後對於一間亞洲航空公司既主場lounge黎講,呢到有d失望,起碼要加多些熱食選擇吧

Write a comment

Comments: 0