Nepal Trip 2014 Day 2

食過豐富既早餐便向durbar square 出發,

途經遇到一小哥畫了個靚靚手繪

呢位小哥好勁,識多國語言,可以用流利普通話跟我們溝通,希望佢係之後既地震平安渡過

durbar square 隨影 +lunch

食飽飽後就搭的士繼續市內觀光

加德滿都d的士佬個個都好似"車手"套戲咁"8千轉 2米車"係超窄既道路穿插,勁啊

Write a comment

Comments: 0